nl   eng   tr

Gezondheidsmeter Kinderen 2022

Gezondheidsmeter Kinderen 2022

Gezondheidsmeter Kinderen 2022

Over het onderzoek

About the survey

Araştırma hakkında

Wat is de Gezondheidsmeter Kinderen?

De Gezondheidsmeter Kinderen 2022 is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van kinderen van 0 tot en met 12 jaar in de regio Rotterdam-Rijnmond. De GGD voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit.

Waarom doet de GGD dit onderzoek?

Gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van haar inwoners in kaart te brengen. De GGD Rotterdam-Rijnmond voert dit onderzoek voor de gemeenten in deze regio uit. Met de Gezondheidsmeter Kinderen 2022 krijgen we een beeld van de gezondheid van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. In 2011, 2014 en 2018 heeft dit onderzoek ook plaatsgevonden. De GGD en uw gemeente gebruiken de resultaten om hun jeugdgezondheidsbeleid verder in te vullen of eventueel bij te sturen.

Wie wordt voor dit onderzoek uitgenodigd?

De doelgroep van het onderzoek zijn kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Een computer bepaalt willekeurig welke kinderen voor het onderzoek worden geselecteerd, dat is dus een kwestie van toeval. De ouders/verzorgers van de geselecteerde kinderen krijgen een uitnodiging om een vragenlijst over het kind in te vullen. Samen vormen de geselecteerde kinderen een goede afspiegeling van de kinderen uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarom mogen alleen ouders/verzorgers die persoonlijk zijn uitgenodigd de vragenlijst invullen. Ouders/verzorgers van kinderen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Waar gaat de vragenlijst over?

In de vragenlijst staan vragen over de gezondheid van uw kind. Het gaat in dit onderzoek niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar ook over hoe uw kind zich voelt en zich gedraagt. Er worden ook vragen gesteld over zaken die de gezondheid beïnvloeden, zoals bewegen, de opvoeding, behoefte aan ondersteuning en de omgeving van het kind.

Met wie werkt de GGD samen?

De GGD werkt voor dit onderzoek samen met DESAN/ Mediad. Zij zorgen voor het verzenden van de uitnodigingen, de technische afname van de digitale vragenlijst, het verwerken van papieren vragenlijsten, de tijdelijke dataopslag en het beantwoorden van vragen over het onderzoek.

What is the Gezondheidsmeter Kinderen (Children’s Health Monitor)?

The Gezondheidsmeter Kinderen 2022 (2022 Children’s Health Monitor) is a large-scale survey on health and lifestyle of children aged 0 to 12 years in the region Rotterdam-Rijnmond. The GGD (Public Health Service) conducts this survey once every four years.

Why is the GGD conducting this survey?

Municipalities are legally obliged to monitor the health of their residents. The GGD Rotterdam-Rijnmond conducts this survey on behalf of the municipalities in this region. The Gezondheidsmeter Kinderen 2022 (2022 Children’s Health Monitor) provides us with an insight into the health of children aged 0 to 12 years. This survey was also conducted in 2011, 2014 and 2018. The GGD and your municipality use the results to develop local public health policy for youth or to adjust it if necessary.

Who is invited to participate in this survey?

The target group for this survey are children aged 0 to 12 years. A computer randomly determines which children are selected for this survey; so this is purely random. The parents/carers of the selected children will receive an invitation to fill out a questionnaire about the child. Together the selected children are a representation of the children from the region Rotterdam-Rijnmond. This means only parents/carers who’ve been personally invited can participate in the survey. Parents/carers of children who haven’t been selected, will not be able to participate.

What kind of questions are asked?

The questionnaire contains questions about your child’s health. This survey isn’t just about physical health, but also about how your child feels and behaves. Questions are also asked about issues which may affect your child’s health. For example, exercise, how you’re raising your child, any need for support and the child’s environment.

With whom does the GGD collaborate for this survey?

For this survey the GGD is collaborating with research company DESAN/ Mediad. On behalf of the GGD they take care of sending the invitations, hosting the digital questionnaire, processing the paper questionnaires, the temporary data storage and the helpdesk (answering the questions about the survey).

Gezondheidsmeter Kinderen (Çocuk Sağlığı Takibi) nedir?

Gezondheidsmeter Kinderen 2022 (Çocuk Sağlığı Takibi 2022), Rotterdam-Rijnmond bölgesindeki 0 ila 12 yaş arası çocukların sağlık ve yaşam tarzına ilişkin geniş ölçekli bir anket çalışmasıdır. GGD bu anketi dört yılda bir gerçekleştirmektedir.

GGD neden bu araştırmayı yürütüyor?

Belediyeler, yasa gereği sakinlerinin sağlığını izlemekle yükümlüdür. GGD Rotterdam-Rijnmond, bu bölgedeki belediyeler için bu araştırmayı yürütmektedir. Gezondheidsmeter Kinderen 2022 (Çocuk Sağlık Takibi 2022) bize 0 ila 12 yaş arasındaki çocukların sağlığının bir fotoğrafını veriyor. Bu anket 2011, 2014 ve 2018 yıllarında da yapılmıştır. GGD ve belediyeniz, sonuçları gençlik politikalarını daha da detaylandırmak veya gerekirse uyarlamak için kullanmaktadır.

Bu araştırma için kimler davet edildi?

Araştırmanın hedef grubu 0 ila 12 yaş arasındaki çocuklardır. Bir bilgisayar, çalışma için hangi çocukların seçileceğini rastgele belirlemektedir; yani bu bir tesadüf meselesidir. Seçilen çocukların ebeveynleri/velileri, çocuk hakkında bir anket doldurmaya davet edilecektir. Seçilen çocuklar birlikte Rotterdam-Rijnmond bölgesindeki çocukların iyi bir yansımasıdır. Bu nedenle, yalnızca kişisel olarak davet edilen ebeveynler/veliler anketi doldurabilir. Seçilmeyen çocukların ebeveynleri/velileri bu çalışmaya katılamaz.

Anket ne hakkındadır?

Ankette sağlıkla ilgili sorular yer almaktadır. Bu çalışma sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda çocuğunuzun nasıl hissettiği ve davrandığı ile de ilgilidir. Sağlığı etkileyen konular hakkında da sorular sorulur. Örneğin hareket etmek, yetiştirme, destek ihtiyacı ve çocuğun çevresi.

GGD kimlerle çalışır?

GGD, bu çalışma için Desan/Mediad ile birlikte çalışmaktadır. Davetiye gönderme, dijital anketin teknik yönetimi, kağıt anketlerin işlenmesi, geçici veri depolama ve araştırma ile ilgili soruların yanıtlanması ile ilgilenirler.